Regulamin Ofertowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się poniższy Regulamin Platformy Ofertowanie, w ramach Serwisu Enterdruk.


§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Serwis EnterDruk – działający w trybie on-line serwis branżowy, platforma internetowa służąca poprzez udostępnianie Użytkownikom swoich zasobów technicznych, nawiązywaniu kontaktów handlowych, których przedmiotem są usługi poligraficzne; Serwis znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.enterdruk.pl. Serwis prowadzony jest przez firmę EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912. W ramach Serwisu dostępna jest Platforma Ofertowanie i Platforma Aukcyjna. Użytkownik rejestrując się ma możliwość korzystania z funkcjonalności obu platform Serwisu. Warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej są określone odrębnym Regulaminem.
 2. Platforma Ofertowanie – dostępna w ramach Serwisu EnterDruk platforma internetowa umożliwiająca składanie przez zarejestrowanych Użytkowników, zapytań ofertowych, w celu pozyskania najkorzystniejszej kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego przez Drukarnie i podjęcia rokowań zmierzających do zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Administrator – osoba upoważniona do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu. Administrator w szczególności czuwa nad prawidłowym przebiegiem procedury ofertowania, kieruje zapytania ofertowe Użytkowników do właściwych Drukarni oraz przekazuje Użytkownikom najkorzystniejszą kalkulację przedmiotu zapytania ofertowego z zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 4. Drukarnia – użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług poligraficznych.
 5. Formularz Rejestracyjny – wygenerowany przez system elektroniczny formularz obejmujący dane niezbędne dla rejestracji Użytkownika w Serwisie Enterdruk.
 6. Formularz Zapytania Ofertowego – dostępny po zalogowaniu na konto Użytkownika, elektroniczny formularz, umożliwiający określenie specyfikacji przedmiotu zapytania ofertowego.
 7. Kalkulacja wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – wygenerowany przez Administratora platformy formularz zawierający specyfikację zapytania ofertowego Użytkownika oraz cenę wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, przesłany Użytkownikowi na podany adres e-mail w odpowiedzi na złożone zapytanie. Kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lecz jest zaproszeniem do indywidualnych rokowań w celu zawarcia umowy o wykonanie.
 8. Konto Użytkownika – przypisany użytkownikowi profil ( miejsce ) w ramach Serwisu Enterdruk, indywidualizowany oznaczeniem Użytkownika (Loginem) oraz zabezpieczony hasłem dostępowym, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu Enterdruk.
 9. Login – indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, którą stanowi podany przez niego w toku rejestracji adres e-mail.
 10. Kontakt – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może skontaktować się z Administratorem i uzyskać informacje na temat działania Serwisu.
 11. Przedmiot zapytania ofertowego – zindywidualizowana usługa poligraficzna, której przedmiotem jest druk zgodny ze specyfikacją zapytania ofertowego.
 12. Specyfikacja zapytania ofertowego – wskazane przez Użytkownika w formularzu zapytania ofertowego dane indywidualizujące przedmiot zapytania ofertowego, w szczególności takie jak : nakład, format, objętość, rodzaj papieru, kolorystyka.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który po zarejestrowaniu w Serwisie otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta, za pośrednictwem którego może korzystać z funkcjonalności Serwisu Enterdruk.
 14. Zaproszenie do złożenia kalkulacji – Skierowane przez Administratora do Drukarni zaproszenie do wykonania kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, wygenerowanego przez Użytkownika Platformy Ofertowanie.
 15. Umowa o wykonanie – umowa zawarta po przeprowadzeniu rokowań i uzgodnieniu wszystkich warunków wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Umowa określa w sposób wiążący wzajemne prawa i obowiązki stron umowy związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
 16. Zapytanie ofertowe – wygenerowane przez Użytkownika zapytanie o cenę wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, zgodnie ze specyfikacją podaną w formularzu zapytania ofertowego.

§ 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego i wysłanie go Administratorowi Serwisu.
 2. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Administratorowi Serwisu, użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wygenerowaną elektronicznie wiadomość z informacją o zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie. Aktywacja konta następuje po ostatecznym zatwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie pola Potwierdź.
 3. W toku rejestracji Użytkownik wybiera swój indywidualny Login, którym jest podany przez niego adres e– mail oraz ustala hasło zabezpieczające dostęp do konta Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych w toku procedury rejestracyjnej.
 5. Użytkownik może zmienić swój login i hasło poprzez kontakt z Administratorem Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rzetelności kupieckiej, przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz dobrych zwyczajów obowiązujących użytkownika Internetu.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość danych w generowanych zapytaniach ofertowych.
 8. Administrator zastrzega, że w razie zaistnienia wątpliwości, nieścisłości czy błędów w wysłanym formularzu zapytania ofertowego, przed jego publikacją na Platformie Ofertowanie, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania i usunięcia błędów, wątpliwości lub nieścisłości.

§ 3. Korzystanie z Serwisu przez Drukarnię.

 1. Drukarnia, która otrzymała zaproszenie do złożenia kalkulacji przez Serwis Enterdruk, w ramach Platformy Ofertowanie, a która nie korzystała jeszcze z funkcjonalności Serwisu, może zalogować się do Serwisu i korzystać z indywidualnego konta Drukarni.
 2. Korzystanie z Platformy przez Drukarnię nie wymaga rejestracji i wprowadzania jakichkolwiek danych, następuje w oparciu o logowanie z wykorzystaniem adresu e-mail Drukarni.
 3. Wraz z zaproszeniem do złożenia kalkulacji Drukarnia, która nie korzystała jeszcze z funkcjonalności Serwisu, otrzymuje login, który stanowi adres e-mail Drukarni oraz tymczasowe hasło dostępowe do indywidualnego konta Drukarni, które umożliwia otrzymywanie zaproszeń do złożenia kalkulacji w ramach Platformy Ofertowanie i korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Enterdruk.
 4. Zalogowanie Drukarni w Serwisie oznacza akceptację aktualnego na chwilę rejestracji Regulaminu Platformy Ofertowanie.
 5. Złożona przez Drukarnię w ramach Platformy Ofertowanie kalkulacja wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nie stanowi oferty lecz stanowi podstawę do rozpoczęcia przez Administratora rokowań w celu uzgodnienia szczegółowych warunków wykonania przedmiotu zapytania ofertowego i zawarcia umowy o wykonanie.
 6. W toku rokowań komunikacja pomiędzy Serwisem Enterdruk i Drukarnią odbywa się za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form porozumiewania się na odległość.

§ 4. Składanie Zapytań Ofertowych

 1. Możliwość aktywnego korzystania z Platformy Ofertowanie posiada wyłącznie Użytkownik, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracyjną.
 2. Rozpoczęcie procedury składania zapytania ofertowego jest możliwe po prawidłowym zalogowani do konta Użytkownika.
 3. Pierwszym etapem złożenia zapytania ofertowego jest wejście w zakładkę nowe zapytanie ofertowe i wypełnienie pól w elektronicznym formularzu zapytania ofertowego zawierających specyfikację przedmiotu zapytania ofertowego.
 4. Warunkiem złożenia Administratorowi formularza zapytania ofertowego i kontynuacji procedury jest każdorazowa akceptacja aktualnie obowiązującego Regulaminu Platformy Ofertowanie.
 5. Po wpłynięciu zapytania ofertowego do Administratora następuje weryfikacja zapytania ofertowego przez Administratora. W razie zaistnienia błędów, nieścisłości lub wątpliwości w specyfikacji zapytania ofertowego Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu usunięcia błędów lub doprecyzowania treści zapytania ofertowego.
 6. Zalogowany Użytkownik ma wgląd w historię składanych przez siebie Serwisowi Enterdruk, także poza platformą ofertowanie, zapytań ofertowych oraz otrzymywanych w odpowiedzi kalkulacji wykonania przedmiotu zapytań ofertowych. Użytkownik ma możliwość szybkiej edycji i duplikowania zapytań ofertowych w oparciu o już zapisane na jego koncie i wysłane wcześniej zapytania.
 7. Prawidłowo wygenerowane zapytanie ofertowe jest przez Administratora Serwisu przetwarzane i na jego podstawie Administrator kieruje zaproszenie do złożenia kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do Drukarni, które ze względu na warunki techniczne specyfikacji zapytania ofertowego mają możliwość zrealizować przedmiot zapytania ofertowego.
 8. Po uzyskaniu przez Administratora Serwisu, w odpowiedzi na złożone Drukarniom zaproszenie, kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, Administrator przekazuje Użytkownikowi, na jego adres e-mail informację o najkorzystniejszej kalkulacji wraz z zaproszeniem do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
 9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje umieszczane przez niego w zapytaniach ofertowych.

§ 5. Postępowanie po przekazaniu kalkulacji

 1. Przekazanie Użytkownikowi kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego jest zaproszeniem dla Użytkownika do kontaktu i podjęcia rokowań ( art. 72 § 1 kodeksu cywilnego ) w celu uzgodnienia warunków szczegółowych i ewentualnego zawarcia umowy o wykonanie.
 2. Na tym etapie komunikacja pomiędzy Serwisem Enterdruk, Użytkownikiem i Drukarnią odbywa się za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form porozumiewania się na odległość.

§ 6. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis Enterdruk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zapytań ofertowych Użytkowników.
 2. Serwis Enterdruk nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego w sytuacji braku zainteresowania ze strony Drukarni.
 3. Serwis Enterdruk nie jest związany przekazaną Użytkownikowi kalkulacją wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Przekazana Użytkownikowi kalkulacja wykonania przedmiotu zapytania ofertowego jest jedynie punktem wyjścia do podjęcia rokowań, w trakcie których Użytkownik i Serwis dokonają szczegółowych uzgodnień w zakresie warunków koniecznych do zawarcia ewentualnej umowy o wykonanie.
 4. Administrator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Administrator dokłada wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Administrator zabezpiecza w/w dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane Użytkowników obejmujące w szczególności ich pełną nazwę, adres siedziby, dane kontaktowe nie są widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu, a mogą być udostępniane przez Administratora Drukarniom w procesie rokowań zmierzających do zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia ofertowego.
 3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów świadczenia usług przez Enterdruk sp. z o.o. oraz w celach marketingowych prowadzonych przez Enterdruk Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów marketingowych i informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Enterdruk sp. z o.o.
 5. Użytkownicy mają prawo aktualizacji swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia poprzez kontakt z Administratorem Serwisu.
 6. Korespondencja prowadzona pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem za pomocą Wiadomości e-mail jest archiwizowana, i może być wykorzystywana w celach dowodowych.

§ 8. Własność intelektualna Serwisu

 1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność firmy EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON 360391912.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż wszelkie materiały umieszczone na stronie internetowej Serwisu są zastrzeżone i chronione prawem, zabronione jest ich wykorzystywanie bez zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu powinny być zgłoszone na piśmie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: EnterDruk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać login oraz pozostałe dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres pocztowy Użytkownika) jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
 4. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik zostanie o decyzji Serwisu powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Serwis może ponadto powiadomić Użytkownika o decyzji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.
 5. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

§ 10. Wymagania techniczne

Dla sprawnego korzystania z Serwisu EnterDruk i Platformy Ofertowanie niezbędne są następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z obsługą plików JavaScript, zalecana Mozilla Firefox, stałe, aktywne podłączenie do internetu, zalecana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie podmiot prowadzący Serwis zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie aktualnego tekstu jednolitego Regulaminu.
 2. Każdorazowe logowanie się w Serwisie oznacza akceptację aktualnego Regulaminu przez Użytkowników i Drukarnie.

§ 12. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, których stroną jest Serwis i związane z jego działalnością będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w braku możliwości polubownego załatwienia sprawy przez Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Serwisu.