Regulamin Platformy Aukcyjnej

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się poniższy Regulamin Platformy Aukcyjnej, w ramach Serwisu EnterDruk.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

Ilekroć w treści niniejszego REGULAMINU stosowane są pojęcia określone poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji.

 1. Serwis EnterDruk – działający w trybie on-line serwis branżowy, platforma internetowa służąca, poprzez udostępnianie Użytkownikom swoich zasobów technicznych, nawiązywaniu kontaktów handlowych, których przedmiotem są usługi poligraficzne. Serwis znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.enterdruk.pl. Serwis prowadzony jest przez EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912. W ramach Serwisu dostępne są dwie platformy : Platforma Ofertowanie i Platforma Aukcyjna. Użytkownik rejestrując się do Serwisu ma możliwość korzystania z funkcjonalności obu Platform Serwisu. Warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej są określone niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator – osoba fizyczna, posiadająca na mocy upoważnienia udzielonego przez podmiot prowadzący Serwis, prawo do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator Danych Osobowych Użytkowników – EnterDruk Sp. z o.o.
 4. Aukcja – właściwa w ramach Platformy Aukcyjnej procedura mająca na celu wyłonienie najniższej Oferty wykonania przedmiotu Zlecenia, odbywająca się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Drukarnia – użytkownik Serwisu, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z podmiotem prowadzącym Serwis jest upoważniony do składania Ofert obejmujących wykonanie Przedmiotu Zlecenia w toku Aukcji.
 6. Formularz Rejestracyjny – wygenerowany przez Administratora formularz obejmujący dane niezbędne dla rejestracji nowego Użytkownika Serwisu.
 7. Formularz Zlecenia – wygenerowany przez Administratora formularz zawierający niezbędne elementy zlecenia, publikowany w zasobach Serwisu.
 8. Kontakt – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może skontaktować się z Administratorem i uzyskać informacje na temat działania Serwisu.
 9. Konto – profil przypisany Użytkownikowi, indywidualizowany oznaczeniem Użytkownika (Login) oraz zabezpieczony hasłem dostępowym ustalonym przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z zasobów Serwisu i uczestnictwo w Aukcjach.
 10. Login – indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, którą stanowi podany przez niego w toku rejestracji adres e-mail.
 11. Oferta – złożone przez Drukarnię w toku aukcji, w formie elektronicznej (poprzez kliknięcie właściwego pola na stronie aukcji) oświadczenie stanowiące akceptację warunków zlecenia i zawierające proponowaną cenę wykonania przedmiotu zlecenia.
 12. Operator Serwisu – EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912, adres e-mail : biuro@printbank.pl.
 13. Przedmiot Oferty/Zlecenia – usługa której dotyczy Oferta/Zlecenie będąca przedmiotem Aukcji.
 14. Strony – uczestnicy transakcji, którymi są Zleceniodawca i Drukarnia.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w Serwisie otrzymuje własne Konto, za pośrednictwem którego posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może składać Zlecenia.
 16. Zlecenie – zaproszenie do składania przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu Ofert wykonania Przedmiotu Zlecenia.
 17. Zleceniodawca – Użytkownik, składający Zlecenie na Aukcję.

§ 2. Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego i wysłanie go Administratorowi Serwisu.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga wyrażenia dobrowolnej i celowej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz danych osobowych osób go reprezentujących zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Administratorowi Serwisu, użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wygenerowaną elektronicznie wiadomość z informacją o zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie. Aktywacja konta następuje po ostatecznym zatwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie pola Potwierdź.
 4. W toku rejestracji Użytkownik wybiera swój indywidualny Login, którym jest podany przez niego adres e– mail oraz ustala hasło zabezpieczające dostęp do Panelu Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych w toku procedury rejestracyjnej.
 6. Użytkownik może zmienić swój login i hasło poprzez kontakt z Administratorem Serwisu.
 7. Rejestracja Drukarni następuje w drodze odrębnej procedury regulowanej umową zawartą między Serwisem i Drukarnią.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Operator Serwisu podejmuje niezbędne działania techniczne oraz  organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
 2. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie zakładania Konta oraz przetwarzanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu Enterdruk, jest Operator Serwisu.
 3. Procesy przetwarzania danych przez Administratora odbywają się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy i świadczenia usług przez Serwis ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO ), w celach analitycznych i statystycznych oraz w celach marketingowych dla promocji usług świadczonych przez Serwis ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora dla celów określonych w pkt 4.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i niniejszym akceptuje, że przeprowadzenie transakcji zawartej za pośrednictwem Serwisu, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Serwis, a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne.
 7. Użytkownik upoważnia Operatora Serwisu do udostępniania jego danych osobowych innym Użytkownikom za każdym razem kiedy ww. informacja będzie niezbędna do:
  1. komunikacji miedzy Użytkownikami w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji
  2. zawarcia Transakcji i realizacji jej postanowień
 8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać i zachować poufność w zakresie informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika – do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji.
 9. Korespondencja prowadzona pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem za pomocą Wiadomości jest archiwizowana, i może być wykorzystywana w celach dowodowych.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym przy wykonywaniu usług przez Administratora, na podstawie umów o współpracę.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od momentu rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia usługi, dla celów archiwizacji podatkowo– księgowej i realizacji ewentualnych roszczeń prawnych.
 12. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 13. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia rodzą skutek w postaci odmowy zawarcia umowy i świadczenia usług przez Serwis i jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Usunięcie danych osobowych wymaga przesłania oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentacji Użytkownika w formie elektronicznej (e-mail wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem cyfrowym dokumentu zawierającego treść oświadczenia z podpisem osoby upoważnionej) lub faksem.
 16. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co wiąże się z usunięciem jego Konta z Serwisu. Zdanie drugie § 3 pkt 15 stosuje się odpowiednio.
 17. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe sam przetwarza jako administrator danych korzystając z usług Serwisu.
 18. Zakładając Konto Użytkownik udostępnia adres swojej poczty elektronicznej, w celu przesyłania mu drogą elektroniczną przez Operatora oraz innych Użytkowników Platformy informacji handlowych, w tym między innymi ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w transakcjach i innych komunikatów o charakterze komercyjnym.
 19. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawierają dokumenty Polityka Prywatności i Plików Cookies oraz Polityka Bezpieczeństwa obowiązująca u Administratora Danych Osobowych.

§ 4. Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W celu usunięcia konta należy powiadomić o tym Administratora drogą elektroniczną przesyłając treść oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentacji Użytkownika (e-mail wraz z czytelnym skanem albo zdjęciem cyfrowym dokumentu zawierającego treść oświadczenia z podpisem osoby upoważnionej) lub faksem.
 2. Użytkownik, wnoszący o usunięcie Konta lub którego Konto zostaje usunięte w wyniku braku akceptacji zmian w Regulaminie, posiadający aktywne Zlecenia bądź Oferty, przyjmuje do wiadomości, iż usuniecie jego Konta nastąpi w momencie zamknięcia trwających z jego udziałem Aukcji.
 3. Użytkownik może zostać pozbawiony Konta przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, braku akceptacji zmian w Regulaminie oraz w innych wypadkach w Regulaminie przewidzianych.
 4. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.

§ 5. Uczestnictwo w Aukcjach

 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcjach prowadzonych przez Serwis jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem Serwisu od podmiotu prowadzącego Serwis.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej opisanej powyżej.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rzetelności kupieckiej, przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz zwyczajów obowiązujących użytkownika Internetu, czyli tzw. netykiety.
 4. Możliwość aktywnego korzystania z Serwisu posiada wyłącznie Użytkownik, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracyjną.
 5. Zalogowanie się w Serwisie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 6. Użytkownik może korzystać z zasobów Serwisu, w tym również brać udział w aukcjach organizowanych przez Serwis, wyłącznie po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła dostępowego).
 7. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa – Login i hasło dostępowe do Serwisu. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, ze każda dokonana przy pomocy jego Loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika.
 8. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Zleceniach lub Ofertach informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
 9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników, a także udostępniania własnego konta innym osobom.

§ 6. Przebieg aukcji

 1. Administrator Serwisu, ani podmiot prowadzący Serwis nie są stroną transakcji zawieranych między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis udostępniając swoje zasoby (serwery i oprogramowanie) umożliwia łączenie się Użytkowników na rynku usług poligraficznych.
 3. Serwis jest ogólnodostępny dla Użytkowników co znaczy, że każdy zalogowany Użytkownik może zainicjować Aukcję wystawiając swój produkt. Zleceniodawca ma możliwość obserwowania przebiegu założonej przez siebie Aukcji.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia Aukcji ustala Administrator biorąc pod uwagę sugestie Zleceniodawcy oraz możliwości techniczne wykonania przedmiotu zlecenia.
 5. Zleceniodawca składając Zlecenie ma prawo wyboru Drukarni mogących uczestniczyć w Aukcji. Drukarnia ma dostęp do tych Aukcji, do których została zaproszona.
 6. Administrator Serwisu może dokonać zmiany terminu zakończenia Aukcji na wniosek Zleceniodawcy lub na wniosek zaproszonej Drukarni. Administrator informuje uczestników Aukcji o zmianie terminu jej zakończenia.
 7. Administrator może zarządzić powtórzenie Aukcji od początku jeśli po akceptacji Zlecenia zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu wykryje nieznane dotychczas braki, nieprawidłowości lub błędy Zlecenia. Nadto na wniosek zainteresowanego uczestnika Aukcji Administrator może zarządzić powtórzenie Aukcji także wówczas jeśli stwierdzi, iż w trakcie Aukcji którykolwiek z jej uczestników złożył oświadczenie obarczone oczywistą omyłką. Administrator informuje uczestników Aukcji o jej powtórzeniu.
 8. Administrator może wycofać Aukcję w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Zleceniodawcę lub na wniosek Zleceniodawcy w przypadku wykrycia rażącego braku, błędu lub nieprawidłowości Zlecenia. Administrator informuje uczestników Aukcji o jej wycofaniu, a Zleceniodawcę wzywa do uiszczenia opłaty stałej określonej w § 11 pkt 2 lit. b.

§ 7. Składanie Zleceń

 1. Użytkownik chcący złożyć zlecenie zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich, oznaczonych przez Administratora, jako obligatoryjne, pól formularza Zlecenia. Wysłanie do Administratora formularza Zlecenia wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Z chwilą otrzymania przez Serwis formularza Zlecenia (do zweryfikowania) następuje procedura weryfikacji Zlecenia.
 3. Po sprawdzeniu danych podanych w formularzu Zlecenia Użytkownik zostaje poinformowany przez Administratora o pozytywnej weryfikacji zlecenia (zlecenie zweryfikowane), które przyjmuje status (do akceptacji) przez Użytkownika.
 4. W przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji Zlecenia braków, nieprawidłowości lub błędów merytorycznych w formularzu Zlecenia Administrator zwraca się do Użytkownika o uzupełnienie lub dokonanie zmian w formularzu Zlecenia wskazując na stwierdzone braki, nieprawidłowości lub błędy.
 5. Po otrzymaniu od Użytkownika akceptacji zlecenia (zlecenie zaakceptowane) Administrator uruchamia Aukcję online dotyczącą Przedmiotu zlecenia i informuje o tym fakcie Zleceniodawcę.
 6. Przedmiotem Aukcji w Serwisie mogą być jedynie zlecenia zaakceptowane zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
 7. Zlecenia mogą być składane wyłącznie w imieniu własnym Użytkownika, który je składa. Zleceniodawcy musi przysługiwać prawo do Przedmiotu Zlecenia. Niedopuszczalne jest składanie zleceń przez Użytkowników, którym nie przysługuje uprawnienie do Przedmiotu Zlecenia.
 8. Użytkownik może złożyć dowolną ilość Zleceń w dowolnej ilości Aukcji, pod warunkiem, iż Zlecenia te są zgodne ze stanem faktycznym i że jest on w stanie rzeczywiście zlecić do wykonania każdy z Przedmiotów Zlecenia na warunkach uzyskanych w następstwie rozstrzygnięcia Aukcji.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie Opisu Zlecenia lub Oferty w celach innych niż dla wykorzystania przez jednego Użytkownika w jednej trwającej Aukcji, jak również zabronione jest porozumiewanie się między Użytkownikami w celu nieuczciwego rozstrzygnięcia Aukcji.

§ 8. Składanie Ofert

 1. Procedurę składania Ofert przez Drukarnię reguluje odrębna umowa zawarta między Drukarnią i Serwisem.
 2. Licytacja w Serwisie polega na składaniu przez Drukarnie w trybie licytacyjnym ofert na wykonanie Przedmiotu Zlecenia. Przebicie oferty oznacza złożenie przez Drukarnię oferty, w której proponowana cena za wykonanie przedmiotu Aukcji jest niższa niż aktualna cena zaproponowana w toku aukcji.
 3. Ceny oferowane przez Drukarnie w trakcie aukcji stanowić mogą wyłącznie wielokrotność kwoty 100 (słownie: sto) złotych lub 100 (słownie: stu) euro. Postąpienie w trakcie aukcji może wynosić wyłącznie 100 (słownie: sto) złotych lub 100 (słownie: stu) euro (w zależności od tego, w jakiej walucie aukcja jest prowadzona) lub wielokrotność tej kwoty.
 4. Przed rozpoczęciem ostatniej minuty Aukcji Serwis generuje komunikat informujący o tym fakcie. Złożenie przez Drukarnię oferty w ciągu ostatnich dwóch minut Aukcji powoduje, iż od momentu złożenia tej oferty ostatnie dwie minuty Aukcji są naliczane od nowa (dogrywka). W przypadku przebicia ostatniej oferty w czasie dogrywki czynności określone w zdaniu poprzedzającym związane z przedłużeniem czasu aukcji zostają powtórzone.
 5. Komunikat zegara informującego o czasie trwania aukcji nie uwzględnia naliczania sekundowego.

§ 9. Zakończenie Aukcji

 1. Po zakończeniu Aukcji Administrator informuje w formie elektronicznej Zleceniodawcę i Drukarnię, która złożyła najkorzystniejszą ofertę o fakcie zakończenia Aukcji i jej wyniku, przekazując jednocześnie niezbędne dane umożliwiające wzajemny kontakt.
 2. W przypadku zakończenia Aukcji, w której toku żadna z Drukarni nie złożyła oferty Administrator informuje o tym fakcie Zleceniodawcę.
 3. W interesie Użytkowników leży dołożenie starań, aby składane przez nich Oferty oraz Zlecenia nie były składane lekkomyślnie, przez pomyłkę lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z regulaminu i przepisów polskiego prawa.
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pośrednictwem Serwisu, włączając w to m.in. roszczenia związane z Ofertami lub Zleceniami w ramach Aukcji, roszczenia dotyczące niezgodności usług z wcześniejszym opisem oraz wysokości ofert cenowych.

§ 10. Postępowanie po zakończeniu aukcji

 1. Z chwilą przesłania przez Serwis Stronom danych kontaktowych składającego Zlecenie i Drukarni, która wygrała Aukcję, rozpoczyna się proces policytacyjny.
 2. Drukarnia i Zleceniodawca są zobowiązani nawiązać wzajemny kontakt w terminie dwóch dni roboczych od dnia przesłania przez Administratora danych kontaktowych stron.
 3. Drukarnia zobowiązuje się zachować gotowość do wykonania przedmiotu Zlecenia w terminie wskazanym w ofercie. Strony zobowiązują się do należytej współpracy w celu realizacji postanowień umownych uzgodnionych w trybie Aukcji.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Drukarni do wykonania Zlecenia, jak również terminowe i należyte wykonanie przedmiotu Zlecenia i wypłacalność Zleceniodawcy. Wszelkie uzgodnienia między Stronami dotyczące warunków zawarcia umowy i jej wykonania dokonane po zakończeniu Aukcji są wiążące jedynie dla Stron w ich stosunkach wewnętrznych.

§ 11. Opłaty

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Za usługi świadczone przez Serwis pobierane są następujące opłaty:
  1. Zleceniodawca, który wystawił zlecenie na Aukcji, nie podlega opłatą prowizyjnym.
  2. Zleceniodawca, który wskutek rażącego naruszenia Regulaminu, błędu lub nieprawidłowości Zlecenia spowodował wycofanie Aukcji jest zobowiązany do zapłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Serwis opłaty stałej w wysokości 100 zł netto (123 zł brutto) w terminie 7 dni licząc od dnia wycofania Zlecenia.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, w szczególności z warunkami finansowymi korzystania z Serwisu określonymi powyżej.
 4. Roszczenie podmiotu prowadzącego Serwis o zapłatę opłaty stałej powstaje dnia następnego po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym. Obowiązek zapłaty opłaty stałej stanowi samoistne roszczenie związane ze świadczeniem usług przez Serwis.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty stałej określonej w paragrafie niniejszym, bez konieczności dodatkowego wezwania, na następujący rachunek bankowy: ALIOR Bank Spółka Akcyjna nr 87 2490 0005 0000 4520 7969 4429.

§ 12. Należności publicznoprawne

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, ani inne należności publicznoprawne, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w transakcjach, jakie doszły do skutku w wyniku udziału w Aukcjach.


§ 13. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia bezpiecznego i sprawnego zawierania Transakcji w trakcie Aukcji wystawianych w Serwisie. W szczególności realizacji niniejszego celu służyć ma szczegółowa weryfikacja danych Użytkowników oraz wystawianych zleceń i składanych ofert.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna (moderacja).
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Kont Użytkowników naruszających w postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik może naruszać uzasadnione interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu (banowanie).
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników w zasobach Serwisu.
 5. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. umieszczanie przez Użytkowników w zasobach Serwisu treści sprzecznych z prawem
  2. umieszczanie przez Użytkowników w zasobach Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w aukcjach.Serwis nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z adresów e-mail podawanych w toku procedury rejestracyjnej w Serwisie.
 7. Za Użytkownika uznaje się osobę, której dane zostały podane i potwierdzone w toku procedury rejestracyjnej.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników Aukcji za wyjątkiem tych jej form wyraźnie wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 9. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość zgłaszanych w Serwisie Ofert oraz Zleceń, w tym w szczególności nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań. Z tego powodu Użytkownik powinien zachować należytą staranność kupiecką podczas zawierania umowy za pośrednictwem Serwisu.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się przez Strony z jakiejkolwiek zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.

§ 14. Obowiązki Użytkowników

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Opisu wykonania Zlecenia do porozumiewania się z innymi licytującymi. W przypadku łamania tego postanowienia, po nieskutecznym upomnieniu, konta z których dokonano nadużycia będą blokowane.
 2. Zabronione jest składanie ofert w wystawionych przez siebie licytacjach; zarówno w przypadku umieszczania ofert z własnych kont, jak i za pośrednictwem kont innych Użytkowników.
 3. Zabronione jest przebijanie za pomocą innych kont swoich własnych ofert złożonych w licytacjach innych Użytkowników.
 4. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji firma EnterDruk Sp. z o.o. podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem RP dotyczące naprawy wyrządzonej szkody.
 5. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Zleceń oraz Ofert.
 6. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika.
 7. Zabrania się korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie w celach reklamowych i rozsyłania wiadomości kwalifikowanych jako "SPAM" przez osoby nie będące pracownikami ani Administratorami Serwisu.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie oferty jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

§ 15. Legalność transakcji

 1. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, ze Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP, w szczególności zaś przestępstwa oszustwa.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie – organom ścigania – w przypadku jeśli o udzielenie takich informacji wystąpią uprawnione organy, działające w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Zleceń lub Ofert, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje.
 4. Przedmiotem Zlecenia lub Oferty mogą być tylko prawo, towar lub usługa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego takiego Zlecenia lub Oferty, która nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).

§ 16. Własność intelektualna Serwisu

 1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność firmy EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON.
 2. Serwis w celach informacyjnych może zamieszczać w swoich zasobach znaki towarowe i nazwy handlowe przysługujące Użytkownikom.
 3. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

§ 17. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu powinny być zgłoszone na piśmie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: EnterDruk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać login oraz pozostałe dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres pocztowy Użytkownika) jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
 4. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik zostanie o decyzji Serwisu powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Serwis może ponadto powiadomić Użytkownika o decyzji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.
 5. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

§ 18. Wymagania techniczne

Dla sprawnego korzystania z Serwisu EnterDruk niezbędne są następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z obsługą plików JavaScript, zalecana Mozilla Firefox, stałe, aktywne podłączenie do internetu, zalecana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768


§ 19. Zmiany Regulaminu

 1. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie podmiot prowadzący Serwis zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie tekstu jednolitego Regulaminu.
 2. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu uzależnione jest od akceptacji aktualnego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Do Aukcji rozpoczętych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili przedłożenia przez Zleceniodawcę Formularza zlecenia do weryfikacji przez Administratora Serwisu.

§ 20. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, których stroną jest Serwis i związane z jego działalnością będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w braku możliwości polubownego załatwienia sprawy przez Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Serwisu.