Regulamin Ofertowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się poniższy Regulamin Platformy Ofertowanie, w ramach Serwisu Enterdruk.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Serwis EnterDruk – działający w trybie on-line serwis branżowy, platforma internetowa służąca poprzez udostępnianie Użytkownikom swoich zasobów technicznych, nawiązywaniu kontaktów handlowych, których przedmiotem są usługi poligraficzne; Serwis znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.enterdruk.pl. Serwis prowadzony jest przez firmę EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912. W ramach Serwisu dostępna jest Platforma Ofertowanie i Platforma Aukcyjna. Użytkownik rejestrując się ma możliwość korzystania z funkcjonalności obu platform Serwisu. Warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej są określone odrębnym Regulaminem.
 2. Platforma Ofertowanie – dostępna w ramach Serwisu EnterDruk platforma internetowa umożliwiająca składanie przez zarejestrowanych Użytkowników, zapytań ofertowych, w celu pozyskania najkorzystniejszej kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego przez Drukarnie i podjęcia rokowań zmierzających do zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Administrator – osoba upoważniona do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu. Administrator w szczególności czuwa nad prawidłowym przebiegiem procedury ofertowania, kieruje zapytania ofertowe Użytkowników do właściwych Drukarni oraz przekazuje Użytkownikom najkorzystniejszą kalkulację przedmiotu zapytania ofertowego z zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 4. Drukarnia – użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług poligraficznych.
 5. Formularz Rejestracyjny – wygenerowany przez system elektroniczny formularz obejmujący dane niezbędne dla rejestracji Użytkownika w Serwisie Enterdruk.
 6. Formularz Zapytania Ofertowego – dostępny po zalogowaniu na konto Użytkownika, elektroniczny formularz, umożliwiający określenie specyfikacji przedmiotu zapytania ofertowego.
 7. Kalkulacja wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – wygenerowany przez Administratora platformy formularz zawierający specyfikację zapytania ofertowego Użytkownika oraz cenę wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, przesłany Użytkownikowi na podany adres e-mail w odpowiedzi na złożone zapytanie. Kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lecz jest zaproszeniem do indywidualnych rokowań w celu zawarcia umowy o wykonanie.
 8. Konto Użytkownika – przypisany użytkownikowi profil ( miejsce ) w ramach Serwisu Enterdruk, indywidualizowany oznaczeniem Użytkownika (Loginem) oraz zabezpieczony hasłem dostępowym, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu Enterdruk.
 9. Login – indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, którą stanowi podany przez niego w toku rejestracji adres e-mail.
 10. Kontakt – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może skontaktować się z Administratorem i uzyskać informacje na temat działania Serwisu.
 11. Operator Serwisu, Operator Platformy – EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912, adres e-mail : biuro@printbank.pl.
 12. Przedmiot zapytania ofertowego – zindywidualizowana usługa poligraficzna, której przedmiotem jest druk zgodny ze specyfikacją zapytania ofertowego.
 13. Specyfikacja zapytania ofertowego – wskazane przez Użytkownika w formularzu zapytania ofertowego dane indywidualizujące przedmiot zapytania ofertowego, w szczególności takie jak : nakład, format, objętość, rodzaj papieru, kolorystyka.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który po zarejestrowaniu w Serwisie otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta, za pośrednictwem którego może korzystać z funkcjonalności Serwisu Enterdruk.
 15. Zaproszenie do złożenia kalkulacji – Skierowane przez Administratora do Drukarni zaproszenie do wykonania kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, wygenerowanego przez Użytkownika Platformy Ofertowanie.
 16. Umowa o wykonanie – umowa zawarta po przeprowadzeniu rokowań i uzgodnieniu wszystkich warunków wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Umowa określa w sposób wiążący wzajemne prawa i obowiązki stron umowy związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
 17. Zapytanie ofertowe – wygenerowane przez Użytkownika zapytanie o cenę wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, zgodnie ze specyfikacją podaną w formularzu zapytania ofertowego.

§ 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego i wysłanie go Administratorowi Serwisu.
 2. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Administratorowi Serwisu, użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wygenerowaną elektronicznie wiadomość z informacją o zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie. Aktywacja konta następuje po ostatecznym zatwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie pola Potwierdź.
 3. W toku rejestracji Użytkownik wybiera swój indywidualny Login, którym jest podany przez niego adres e– mail oraz ustala hasło zabezpieczające dostęp do konta Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych w toku procedury rejestracyjnej.
 5. Użytkownik może zmienić swój login i hasło poprzez kontakt z Administratorem Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rzetelności kupieckiej, przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz dobrych zwyczajów obowiązujących użytkownika Internetu.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość danych w generowanych zapytaniach ofertowych.
 8. Administrator zastrzega, że w razie zaistnienia wątpliwości, nieścisłości czy błędów w wysłanym formularzu zapytania ofertowego, przed jego publikacją na Platformie Ofertowanie, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania i usunięcia błędów, wątpliwości lub nieścisłości.

§ 3. Korzystanie z Serwisu przez Drukarnię.

 1. Drukarnia, która otrzymała zaproszenie do złożenia kalkulacji przez Serwis Enterdruk, w ramach Platformy Ofertowanie, a która nie korzystała jeszcze z funkcjonalności Serwisu, może zalogować się do Serwisu i korzystać z indywidualnego konta Drukarni.
 2. Korzystanie z Platformy przez Drukarnię nie wymaga rejestracji i wprowadzania jakichkolwiek danych, następuje w oparciu o logowanie z wykorzystaniem adresu e-mail Drukarni.
 3. Wraz z zaproszeniem do złożenia kalkulacji Drukarnia, która nie korzystała jeszcze z funkcjonalności Serwisu, otrzymuje login, który stanowi adres e-mail Drukarni oraz tymczasowe hasło dostępowe do indywidualnego konta Drukarni, które umożliwia otrzymywanie zaproszeń do złożenia kalkulacji w ramach Platformy Ofertowanie i korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Enterdruk.
 4. Zalogowanie Drukarni w Serwisie oznacza akceptację aktualnego na chwilę rejestracji Regulaminu Platformy Ofertowanie.
 5. Złożona przez Drukarnię w ramach Platformy Ofertowanie kalkulacja wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nie stanowi oferty lecz stanowi podstawę do rozpoczęcia przez Administratora rokowań w celu uzgodnienia szczegółowych warunków wykonania przedmiotu zapytania ofertowego i zawarcia umowy o wykonanie.
 6. W toku rokowań komunikacja pomiędzy Serwisem Enterdruk i Drukarnią odbywa się za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form porozumiewania się na odległość.

§ 4. Składanie Zapytań Ofertowych

 1. Możliwość aktywnego korzystania z Platformy Ofertowanie posiada wyłącznie Użytkownik, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracyjną.
 2. Rozpoczęcie procedury składania zapytania ofertowego jest możliwe po prawidłowym zalogowani do konta Użytkownika.
 3. Pierwszym etapem złożenia zapytania ofertowego jest wejście w zakładkę nowe zapytanie ofertowe i wypełnienie pól w elektronicznym formularzu zapytania ofertowego zawierających specyfikację przedmiotu zapytania ofertowego.
 4. Warunkiem złożenia Administratorowi formularza zapytania ofertowego i kontynuacji procedury jest każdorazowa akceptacja aktualnie obowiązującego Regulaminu Platformy Ofertowanie.
 5. Po wpłynięciu zapytania ofertowego do Administratora następuje weryfikacja zapytania ofertowego przez Administratora. W razie zaistnienia błędów, nieścisłości lub wątpliwości w specyfikacji zapytania ofertowego Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu usunięcia błędów lub doprecyzowania treści zapytania ofertowego.
 6. Zalogowany Użytkownik ma wgląd w historię składanych przez siebie Serwisowi Enterdruk, także poza platformą ofertowanie, zapytań ofertowych oraz otrzymywanych w odpowiedzi kalkulacji wykonania przedmiotu zapytań ofertowych. Użytkownik ma możliwość szybkiej edycji i duplikowania zapytań ofertowych w oparciu o już zapisane na jego koncie i wysłane wcześniej zapytania.
 7. Prawidłowo wygenerowane zapytanie ofertowe jest przez Administratora Serwisu przetwarzane i na jego podstawie Administrator kieruje zaproszenie do złożenia kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do Drukarni, które ze względu na warunki techniczne specyfikacji zapytania ofertowego mają możliwość zrealizować przedmiot zapytania ofertowego.
 8. Po uzyskaniu przez Administratora Serwisu, w odpowiedzi na złożone Drukarniom zaproszenie, kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, Administrator przekazuje Użytkownikowi, na jego adres e-mail informację o najkorzystniejszej kalkulacji wraz z zaproszeniem do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
 9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje umieszczane przez niego w zapytaniach ofertowych.

§ 5. Postępowanie po przekazaniu kalkulacji

 1. Przekazanie Użytkownikowi kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego jest zaproszeniem dla Użytkownika do kontaktu i podjęcia rokowań ( art. 72 § 1 kodeksu cywilnego ) w celu uzgodnienia warunków szczegółowych i ewentualnego zawarcia umowy o wykonanie.
 2. Na tym etapie komunikacja pomiędzy Serwisem Enterdruk, Użytkownikiem i Drukarnią odbywa się za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form porozumiewania się na odległość.

§ 6. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis Enterdruk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zapytań ofertowych Użytkowników.
 2. Serwis Enterdruk nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania kalkulacji wykonania przedmiotu zapytania ofertowego w sytuacji braku zainteresowania ze strony Drukarni.
 3. Serwis Enterdruk nie jest związany przekazaną Użytkownikowi kalkulacją wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Przekazana Użytkownikowi kalkulacja wykonania przedmiotu zapytania ofertowego jest jedynie punktem wyjścia do podjęcia rokowań, w trakcie których Użytkownik i Serwis dokonają szczegółowych uzgodnień w zakresie warunków koniecznych do zawarcia ewentualnej umowy o wykonanie.
 4. Administrator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

 1. Operator Serwisu podejmuje niezbędne działania techniczne oraz  organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
 2. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie zakładania Konta oraz przetwarzanych w trakcie korzystania z Serwisu Enterdruk, jest Operator Serwisu.
 3. Procesy przetwarzania danych przez Administratora odbywają się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy i świadczenia usług przez Serwis ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO ), w celach analitycznych i statystycznych oraz w celach marketingowych dla promocji usług świadczonych przez Serwis ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora dla celów określonych w pkt 4.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i niniejszym akceptuje, że przeprowadzenie transakcji zawartej za pośrednictwem Serwisu, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Serwis, a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne.
 7. Użytkownik upoważnia Operatora Serwisu do udostępniania jego danych osobowych innym Użytkownikom za każdym razem kiedy ww. informacja będzie niezbędna do:
  1. komunikacji miedzy Użytkownikami i Drukarniami w celu związanym z realizacją usługi przez Serwis.
  2. w procesie rokowań zmierzających do zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia ofertowego.
 8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać i zachować poufność w zakresie informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika – do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji.
 9. Korespondencja prowadzona pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem za pomocą Wiadomości jest archiwizowana, i może być wykorzystywana w celach dowodowych.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym przy wykonywaniu usług przez Administratora, na podstawie umów o współpracę.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od momentu rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia usługi, dla celów archiwizacji podatkowo– księgowej i realizacji ewentualnych roszczeń prawnych.
 12. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 13. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia rodzą skutek w postaci odmowy zawarcia umowy i świadczenia usług przez Serwis i jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Usunięcie danych osobowych wymaga przesłania oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentacji Użytkownika w formie elektronicznej (e-mail wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem cyfrowym dokumentu zawierającego treść oświadczenia z podpisem osoby upoważnionej) lub faksem.
 16. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co wiąże się z usunięciem jego Konta z Serwisu. Zdanie drugie § 7 pkt 15 stosuje się odpowiednio.
 17. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe sam przetwarza jako administrator danych korzystając z usług Serwisu.
 18. Zakładając Konto Użytkownik udostępnia adres swojej poczty elektronicznej, w celu przesyłania mu drogą elektroniczną przez Operatora oraz innych Użytkowników Platformy informacji handlowych, w tym między innymi ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w transakcjach i innych komunikatów o charakterze komercyjnym.
 19. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawierają dokumenty Polityka Prywatności i Plików Cookies oraz Polityka Bezpieczeństwa obowiązująca u Administratora Danych Osobowych.

§ 8. Własność intelektualna Serwisu

 1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność firmy EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON 360391912.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż wszelkie materiały umieszczone na stronie internetowej Serwisu są zastrzeżone i chronione prawem, zabronione jest ich wykorzystywanie bez zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu powinny być zgłoszone na piśmie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: EnterDruk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać login oraz pozostałe dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres pocztowy Użytkownika) jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
 4. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik zostanie o decyzji Serwisu powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Serwis może ponadto powiadomić Użytkownika o decyzji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.
 5. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

§ 10. Wymagania techniczne

Dla sprawnego korzystania z Serwisu EnterDruk i Platformy Ofertowanie niezbędne są następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z obsługą plików JavaScript, zalecana Mozilla Firefox, stałe, aktywne podłączenie do internetu, zalecana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768


§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie podmiot prowadzący Serwis zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie aktualnego tekstu jednolitego Regulaminu.
 2. Każdorazowe logowanie się w Serwisie oznacza akceptację aktualnego Regulaminu przez Użytkowników i Drukarnie.

§ 12. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, których stroną jest Serwis i związane z jego działalnością będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w braku możliwości polubownego załatwienia sprawy przez Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Serwisu.